برچسب: safety

استاندارد کلاه ایمنی BS EN 397:2012 0

استاندارد کلاه ایمنی BS EN 397:2012

استاندارد کلاه ایمنی BS EN 397:2012 این استاندارد اروپا الزامات فیزیکی و عملکرد، روش های آزمون و الزامات مارک گذاری برای کلاه ایمنی صنعتی. الزامات اجباری مربوط به کلاه ایمنی است استفاده عمومی در...