برچسب: الکل

فرمول تولید جوهر سفید بر پایه الکل 2 0

فرمول تولید جوهر سفید بر پایه الکل 2

فرمول تولید جوهر سفید بر پایه الکل 2 این فرمول برای تولید جوهر سفید رنگ بر پایه الکل کاربرد دارد که زود خشک می شود و بر روی کاغذ و چوب و پارچه و...