برچسب: الزامات

استاندارد مدیریت انرژی BS EN 16001:2009 0

استاندارد مدیریت انرژی BS EN 16001:2009

استاندارد مدیریت انرژی BS EN 16001:2009 این استاندارد شرایط لازم برای ایجاد، اجرای، حفظ و بهبود سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند. چنین سیستمی نیاز به تعهدات قانونی دارد که سازمان باید آن...