داغ علمی کشور!!!

تصویر ثابت

یارانه ها کی واریز میشود

یارانه ها کی واریز میشود
(یارانه ها کی واریز میشود)

یارانه ها کی واریز میشود...

(یارانه ها کی واریز میشود) -[یارانه ها کی واریز میشود]-
 

تصویر ثابت