تصویر ثابت

متن کامل آینه چو نقش تو بنمود راست
متن کامل آینه چو نقش تو بنمود راست
ادبیات نمونه سوال املا و انشای فارسی سال سوم راهنمایی به تفکیک فصل ها به نام حق     نمونه سوال املاو انشای سال سوم راهنمایی به تفکیک فصول کتاب   فصل اول: 1- املای کدام واژه با توجّه به معنی آن صحیح است؟ (5/0نمره) الف) تنین: آواز                ب) ملهق: پیوسته        ج) رخست: دستور                  د) خرقه: لباس 2-کلمات ( مظهر و ظاهر ) با هم چه نسبتی دارند؟ (5/0نمره)                                                                                              الف) مترادف                  ب) متضاد                  ج) هم خانواده                      د) مفرد و جمع 3- کدام گزینه غلط­های املایی کم­تر است؟ (5/0نمره)                                                                                      الف) امّا آنان یاد آن مغاومت عزیم را در دل محفوض داشته­اند، پیر شده­اند و پیرتر.                                              ب: رزماوران از این منضر آسمانی به جنگ می­نگریستند.                                                                                             ج) جنگ برپا شد تا مردترین مردان در حصرت غافله­ی کربلایی عشق نماند.                                                    د) گفت که این جا کربلاست و ما هم با یزیدی­ها می­جنگیم. تا این را گفت برای همه صحنه­ی کربلا تدائی شد 4- با توجّه به معنی کلمه، املای همه­ی گزینه­ها صحیح است جز گزینه­ی .......  (5/0نمره) الف)تعالی: بلندپایه           ب) قغنوس: پرنده­ای افسانه­ای            ج) طراوت: شادابی          د) منجی: نجات بخش 5- کدام گزینه­ بدون غلط املایی است؟ (5/0نمره) الف) این جمله را یک جوان بسیجی، مردی از سلاله­ی جوانمردان بر تابلوی دروازه­ی شهر نگاشته بود.                ب) ای ابوذر، تندرستی­ات را پیش از بیماری قنیمت شمار. ج) مسجد جامع قلب شهر بود که می­طپید و مظهر ماندن و استقامت بود.                                                     د) پیام پیامبر(ص)، آبشخوری است که انسانیّت، همواره برای تازه­گی و شکوفایی خود بدان نیازمند است.     6- گزینه­ی مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی قرار دهید. (5/1نمره) برادر..............(خیش، خویش) را نصرت کن اگر ظالم بود یا مظلوم. اینک ای خوب فصل...............(غریبی، قریبی) سرآمد. یک روز ناگهان از آسمان آتش بارید و ............. (حیات – حیاط) معمول شهر متوقّف شد. 7- تشدید ( ّ ) و همزه (ء) را در جای مناسب آن قرار دهید. (1نمره)  الف) مثل مومنان، جمله، چون یک تن است چون یک اندام را رنجی رسد، همه­ی اندام­ها رنجور شوند ب) مدافعان ناگزیر شدند که به آن سوی شط خرمشهر کوچ کنند. آنان مقری نداشتند.                                                              8- ستون (الف) را به پاسخ مناسب در ستون (ب) وصل کنید. (1نمره)   الف ب ظالم و مظلوم مفرد وجمع زمین و اسمان مترادف صاحب واصحاب هم خانواده امر و فرمان متضاد 9-  با استفاده از حروف درهم ریخته­ی زیر یک واژه­ی معنی­دار بسازید.(1نمره)                                                       الف) ع – ج – ا – ر- م  (                    )                                                    ب) ا- ه – ن- ر – ظ   (                     ) 10--  در جای خالی حرف مناسب قرار دهید. (1نمره) الف)- فصل ...ریبی                                                   ب) فر...ت زیستن 11- در متن زیر چهارغلط­ املایی وجود دارد، آن­ها را پیدا کنید و درست هر واژه را بنویسید. (2نمره) الف) آن نوجوانان رشید و دلاوران شهید اکنون به سرچشمه­ی جاودانه­گی رسیده­اند.  ب) آماده­ی امر و نحی و فرمان باش         هشدار که منجی جهان آمد ج) ما ایستاده­ایم تا موقعی که یا ما دشمن را از بین ببریم یا دشمن ما را به شهادت برساند، منتها هر کس می­خواهد، از همین الان برود. بچّه­ها آن شب همه بلند شدند و او را بقل کردند و بوسیدند و با او ماندند. فصل دوم: 1-- املای کدام واژه با توجّه به معنی آن غلط است؟ (5/0) الف) انحطات:پست شدن             ب) مصاحبت: هم نشینی         ج) معصیت:گناه                 د) تدبیر: اندیشه 2- کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  (5/0نمره)                                                                                                      الف) خرد و فراست                   ب) راه و بیراه                       ج) غنی و سرشار               د) بالش و رویش 3- با توجّه به معنی کلمه، املای کدام واژه صحیح است؟ (5/0نمره) الف) احتیات: مراقبت                 ب) مغهور: شکست خورده        ج) مصتمع: شنونده             د) عقده: بند 4- همه­ی گزینه­ها هم خانواده هستند جز گزینه­ی .....  (5/نمره0) الف) موافق و توقّف                  ب)عاقل و عقل                     ج) شوق و مشتاق              د)لازم و لازمه 5--  نسبت کلمات«انواع و نوع » مانند گزینه­­ی ......... است.  (5/0نمره)                                                       الف) کشش و کوشش              ب) ملاطفت و لطف                 ج) مرد و مردمی              د) باب و ابواب   6- در همه­ی گزینه­ها جز گزینه­ی .... ، غلط املایی وجود دارد. (5/نمره) الف) بدیحی است که امروزه مسئولیّت ما پیچیده­تر و سنگین­تر است.                                                                 ب) گربه در دام بماند و موش به طلب طئمه از سوراخ بیرون رفت. ج) در هیچ دوره، جوان ایرانی به این اندازه میل به کوشنده­گی و آگاهی نداشته است.                                         د) پرسید که حال چیست؟ گربه گفت:«مقرون به ابواب بلا و مشقّت».                                                                             7- در متن زیر چند واژه ی جمع وجود دارد؟ (5/0نمره) در قوانین ایران کوشش می­شود که افراد، تربیتی پیدا کنند تا آنان را پیشاپیش، از دست یازیدن به کارهای ننگین و شرارت آمیز باز دارد. الف) دو                             ب) سه                    ج) چهار                               د) پنج 8- کدام گزینه دارای غلط املایی است؟ (5/0نمره) الف) یک سرزمین، هر چند هم از لحاض منابع و ذخایر زیرزمینی و داده­های طبیعی غنی باشد، بارآور نمی­شود.  ب) آن گاه موارد آموزش به کودکان را بر می­شمارد: دادگری، اعتدال و قناعت و آیین رزم و شکار و ... ج) سوی درخت التفاطی نمود، بومی قصد او داشت، بترسید و اندیشید. د)آن چه در علم بیش می­باید            دانش ذات خویش می­باید 9- همه­ی گزینه­های زیر صحیح هستند جز گزینه­ی .....  (5/0نمره) الف) در املای کلمات مرکّب، نوشتن هر دو شکل(جدا نویسی و سر هم نویسی) درست است.                                                 ب) واژه­ی«خوشحال»، تنها شکل صحیح این کلمه است.      ج) در املای کلمات مرکّب، نوشتن هر دو شکل(جدانویسی و سر هم نویسی) نادرست است.                                      د) «کتاب­خانه»، تنها شکل صحیح املایی این کلمه است. 10- گزینه­ی مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی قرار دهید. (1نمره) الف)باید شناخت که سوگند دروغ، عمر و..............(اثاث، اساس) زندگی، زود با خلل کند.                                      ب) وقت آن است که باقی ..........(ضمان – زمان) خود به ادا رسانم. 11- کلماتی را که به تشدید نیاز دارد، بیابید و تشدید را در جای مناسب آن قراردهید. (5/0نمره) الف) بامدادان که پرتو خورشید نمایان گشت، صیاد از دور پدیدار آمد.                                                                          ب) چون بر حاجت خویش پیروز آمدی مگر نیت بدل کردی و می­اندیشی؟                                                                                                                                                   12- با توجّه به واژه­ی داخل پرانتز، جای خالی را پر کنید. (1نمره) الف) ح – ل – م – ا (کشتیبان)    ب) ض – ت – ف – ی – ل (نیکویی­های اخلاقی)                         13- جاهای خالی را با حروف مناسب پر کنید. (1نمره)                                                                                                     الف) خ...وصیّت طبیعی و ا....لیمی                                                   ب)ان.....باط و است...کام اخلاقی 14-- در متن زیر چهارغلط­ املایی وجود دارد، آن­ها را پیدا کنید و درست هر واژه را بنویسید. (2نمره) الف)جوان ایرانی در وحله­ی اوّل، باید خود و تاریخ و فرهنگ دینی و ملّی خود را بشناسد. ب)وی یکی از علّت­های اغتدار ایرانیان را توجّه به تربیت جوانان می­داند.                                                                    ج) امید دارم که هر دو را به یومن آن، خلاس پیدا آید. فصل سوم: 1-صحیح و غلط بودن جملات زیر را با ضربدر علامت بزنید . 1 نمره                                            الف- در نوشتن شکل صحیح غلط های املایی بهتر است آن ها را در جمله بکار ببریم .    ص□                غ □                                   ب- املای « صریر» به معنی تخت درست نوشته شده است.     ص□              غ□‫ ------------------------------------------------------------------------------------------- 2- مترداف کدام واژه صحیح نمی باشد ؟ 1 نمره                                                                                                               الف ) جمال : زیبایی□               ب) روان : جاری□                ج) مُحال : حل کننده □                 د) غافل : بی خبر□ 3- در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود ؟ 5/ . نمره الف- در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته . □              ب- آنچه در بّر و بهر است از انواع حیوانات□ ج- ولکن سقفی بی ستون و این عجب تر □                         د- خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر□ 4- کدام گزینه با توجه به معنی دارای غلط املایی است؟5/ . نمره الف) تنبیه : بیدارسازی□               ب) تغدیر : سرنوشت ، فرمان□            ج) مستمع : شنونده □             د) انعام : بخشش□ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5--  واژه ی صحیح را در جای خالی بنویسید . 5/ . نمره الف) در وقت بهار بنگر و تفکّرکن که ....................... چگونه زنده شود. ( ضمین – زمین)                                                         ب ) خانه بس بزرگ است و چشم تو بس ..................... ودر وی نمی گنجد. ( مختصر ـ مختسر)  6- با توجه به معنی ، شکل صحیح واژه ها را در نقطه چین ها بنویسید.  1 نمره                                                                                             غندیل : چراغدان .................          قوص قزح : رنگین کمان .............          میق : ابر ............           قسر : کاخ ........... 7-روی گزینه ی مناسب «تشديد» و« همزه » قرار دهید . 1 نمره      الف) توقف          ب) تاكيد         ج) راي          د) قابليت 8-  در بین ترکیبات زیر غلط های املایی را بیابید و تصحیح کنید.2 نمره          مرقان هوا  -  انواع نباطات  - هشرات زمین  -  بصتان معرفت   9- غلط های املایی متن زیر را پیدا کرده و درست آن را بنویسید. 5/2 نمره هر چه در وجود است همه سنع خداي تعا لي است . آسمان ، ستاره گان ، نحرها ، انواع نباتات و آن چه در بر ّو بحر است .  از جمال صورت ملک و بسیاری غلامان و صریر ملک وی ، هیچ خبر ندارد. اگر خواهی به درجه ی مورچه قنائت کنی می باش اگر نه راهت داده اند تا در بستان معرفت تماشا کنی فصل چهارم: 1--  صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید . 1نمره الف- در ( عیسی مسیح - عیسای مسیح) شکل املایی ترکیب دوم صحیح است .       ص□             غ□                                    ب- (دیدگان - دیده گان ) املای شکل دوم صحیح می باشد.     ص□                 غ□‫ 2- املای کدام واژه با توجه به معنا غلط است ؟ 5/ . نمره الف)   مرهله : وهله □          ب) تفریت : کم کاری □        ج)  بر اثر : به دنبال □             د)  غوغا : هیاهو □ ---------------------------------------------------------------------------------------- 3-در جاهای خالی کلمه ی درست را بنویسید.  1 نمره الف) در دوره نوجوانی .................... با دیگران آغاز می شود .( ارتباط- ارطبات) ب ) دوست مثل آینه نقص ها را بی صدا و بی ............. به ما باز می گوید. (هیاهو- حیاهو)  4- برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید . 1 نمره متعالی ..................               تاثیر......................                 عامل ....................                   اصلاح ..................... 5- - مترادف واژه های زیر را بنویسید. 2 نمره نظیر :............................   مراقبت :  .............................  تاثیر :  ...................................  ابهام : ........................................... 6-  با توجه به معنی واژه ها ، حروف جا افتاده را بنویسید . 1 نمره            ﻣ...... ش : رفتار                  ﻣ..... احبت :  هم نشینی 7- با حروف به هم ریخته کلمه مناسب بسازید ( مثال : ی- غ - ا- ب         غایب) 1 نمره م- گ- ن- ی- غ ..................              ا- ص- ل – خ .......................... 8-صدای « ز » چند شکل آوایی دارد برای هر کدام کلمه ای بنویسید. 1 نمره 9-در متن زیر غاط های املایی را بیابید و شکل صحیح آن ها را بنویسید. 5/1 نمره نوجوان از طریق رابته ی تازه ای که با دیگران برقرار می کند شکفته می شود.. درست آن است که خود را اسلاح کنیم. دوستان واقعی ایب ها را به ما می نمایانند. فصل چهارم: 1-املای همه­ی گزینه­ها صحیح است جز گزینه­ی ..... (5/0نمره)                                                                                        الف) عیسی پیامبر          ب) عیسای مسیح                ج) حضرت عیسی              د) عیسی بن مریم                2- کلمات«متعالی و والا » چه نسبتی با هم دارند؟ (5/0نمره)                                                                                                الف) هم­آوا                   ب) مترادف                        ج) متضاد                       د) هم خانواده                         3- با توجّه به معنی واژه، املای همه­ی گزینه­ها صحیح است جز گزینه­ی .......  (5/0نمره)                                                 الف) زنگار: آلودگی و غبار   ب) معاش: امور مربوط به زندگی    ج) مطاع: چیز گران­بها     د) خصلت: خوی                                                              4- نسبت «مصاحبت و صحبت » مانند نسبت ......... است.  (5/0نمره)                                                                                                الف) دوست و دوستان       ب) هم­راهی و همدلی            ج) رابطه و ارتباط             د) بی­صدا و بی­هیاهو                                                                                                                                       5- همه­ی گزینه­ها جز گزینه­ی ....  دارای غلط املایی هستند. (5/0نمره)                                                                                                                         الف) دیگران، زبان نقد او و پنجره­هایی هستند که در برابر دیده­گان پرسشگر وی گشوده­ شده­اند.                                    ب) ز آزاد­گان بردباری و سعی  / بیاموز، آموختن آر نیست         ج) اثرگزاری هم نشین بر منش و کردار انسان مهمّ و عمیق است.                                                                                                                                              د) مثل هم نشین نیک چون عطّار است که اگر مشک به تو ندهد، بوی در تو گیرد.                                                                                                                                           6- گزینه­ی ......... با بقیه متفاوت است. (5/0نمره)                                                                                                                              الف) مصائب و مصیبت         ب) تصاویر و تصویر           ج) اصحاب و صحابه           د) تجارب و تجربه           7- با توجّه به معنی، املای کدام گزینه درست است؟  (5/0نمره)                                                                                      الف) حاجت: خواسته         ب) ایّام: روزها                     ج) هیاهو: غوغا                 د) جامه: پوشاک                               8- همه­ی گزینه­ها بدون غلط املایی هستند جز گزینه­ی .....   (5/0نمره)                                                                   الف) غنیمت شمر، جز حقیقت مجوی           که باری است فرصت، دگر بار نیست                                                                                                                                        ب) هر که با بدان نشیند، اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان متّهم گردد.                                ج) سوم آن که به سلاح بود، که هر که بر معصیت مصر بود از خدای نترسد.                                                       د) در این مرحله­ی پر تب و تاب، نوجوان، نیازمند دو چشم دیگر است که او را ببیند.                                                  9- حروف در هم ریخته­ی زیر را مرتّب کنید و یک واژه­ی معنادار بسازید. (1نمره)                                                         الف) ص – ل- ن – ک – و- ی – ا – خ                                      ب) س –  ر - د – ی – ن – خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10- جای خالی را با حروف مناسب پر کنید. (1نمره)                                                                                   الف) انسان ت ...ت تأثیر رفتار و کردار دوست قرار می­گیرد.                                             ب)هر که از خدای نترسد، بر وی ا....تماد نبود.                                                                                           ج) اگر دوستی، با وی هم راهی و هم دلی کند، باعث خوش­حالی و خر...ندی او می­شود.        د) دیدار یار ...ایب دانی چه ذوق دارد؟                                                                                                             11- املای صحیح  کلمات مشخّص شده را بنویسید.  (2نمره)                                                                    الف) قذّالی در باره­ی انتخاب دوست می­فرماید: «بدان که هر کس، صحبت و دوستی را نشاید.                                                        ب) به چشم بثیرت به خود در نگر                  ج) آینه چون نقش تو بنمود راست  /خود شکن آیینه شکستن ختاست                                                            د) رسم دوستی، شکستن آینه نیست؛ درست آن است که خود را اسلاه کنیم.                                                                                                         11- غلط­های املایی جمله­های زیر را پیدا کنید و صحیح آن­ها را بنویسید. (2نمره)                                              الف) بلکه باید که صحبت با کسی دارند که در وی سه خسلت بود.                                                              ب) هم نشینی با دوست خوب، آمل مهمّ گرایش به کارهای نیک است.                                                         ج) سگ اصهاب کحف روزی چند / پی نیکان گرفت و مردم شد ------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل پنجم: الف)درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.(1)  1-یکی از راه های واژه سازی به کارگیری « وند» هاست .        درست        نادرست  2- تلفظ برخی از کلمات پرکاربرد با شکل نوشتاری آن ها متفاوت است.        درست        نادرست ب) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.(1)  1-شناخت واژه های همخانواده در عربی ، ما را در ........................ آن ها و ...................... معنای عبارات کمک می کند. ج) گزینه های درست را انتخاب کنید.(5/2)  1- رابطه دو کلمه ی « جذب و دفع » کدام است؟        الف) ترادف   ب) تضاد       ج) تشابه              د) همخانواده    2- کدام کلمه صحیح تر نوشته شده است؟                الف) انشاء      ب)املا          ج) اجراء               د) امضاء  3-کدام کلمه از نظر املایی نادرست است؟               الف)بالاجبار     ب) بالفعل      ج) بالعکس           د) بلاخره  4-معنی واژه ی « فراخ دل» کدام است ؟                الف) تنبل       ب) تن پرور     ج) بی باک          د) پاکباز  5-کدام یک ازگزینه ها ، باهم همخانواده نیستند؟      الف) عازم – عزم – عزیمت   ب) حکم – احکام – حکام    ج)تذهیب – تهذیب – مذّهب    د) سبقت – مسابقه – اسبق د) پرسش های کوتاه پاسخ و تکمیلی 1-به هریک از فعل های مقابل ، پیشوند مناسب بیافزایید. (5/0)        الف) ........ افتاد          ب) ....... گذشت  2-همخانواده کلمه های مقابل را بنویسید. (5/0)     الف) جماعت ( ...................)    ب) نصر ( .........................)  3-برای حروف زیر ، یک کلمه ی معنی دار بنویسید. (5/0)  الف)«ص» ؛ ............................ (کلمه ی سه نقطه ای)   ب) « س» ؛ ................................... ( کلمه ای سه نقطه ای)  4-شکل درست کلمات داخل پرانتز را انتخاب کنید و بنویسید.(5/0)   الف) آدمی باید در ................. که به حضور دو کس رود ، خوض ننماید.(مهاوراتی – محاوراطی –محاوراتی - مهاوراتی)   ب)آدمی باید وقوف خود را برآن حکایت ............. نکند.(اظهار – ازهار – اضهار - اذهار)  5- موارد خواسته شده را بنویسید.(1)   الف)خلوت؛ .............. (متضاد) ب) احزان؛ ............. ( مفرد)   ج)طعن؛ ...................... ( مترادف)    د) قادر؛ ............ ( هم آوا)                         6-با حروف در هم ریخته و با توجه به توضیحات داخل پرانتز، کلمه ی جدید بسازید.(1)   الف) « م ت خ و ص » ؛ .......................... ( دشمنی و کینه)   ب) « س ت ا ر س ق ع م ا »؛ .......................... ( یک نوع شنیدن بسیار زشت و ناپسند)   ج) « م ا س ن » ؛ ............................ ( با تکرار یک حرف به معنی نظم و انضباط )   د) « م ل ح ت ی » ؛  ............................... ( نام یک آرایه ی ادبی)  7-غلط های موجود متن را بیابید و شکل درست آن ها را بنویسید.(5/1)   « از جای تحمت پرهیز کن و از یار بداندیش بگریز.فراخ دلی خواهی تن آسانی را بگزار و کم خسمی خواهی به خود مشغول باش.» -------------------------------------------------------------------------------------- فصل ششم: 1-کلمات«رنج و مشقّت» چه نسبتی با هم دارند؟ (5/0نمره)                الف) هم­آوا    ب) مترادف      ج) متضاد     د) هم خانواده   2- با توجّه به معنی، املای همه­ی گزینه­ها صحیح است جز گزینه­ی ..... (5/0نمره)                                                                                        الف) زهره: شهامت             ب)ابلیس: شیطان                 ج) جامه: کامل                      د) عیال: خانواده                                                                                                                              3- نسبت «محضر و حاضر  » مانند نسبت ......... است.  (5/0نمره)                                                                                               الف) آرام و آرامش              ب) روح و روان                 ج) قوی و قادر                       د) مخلوق و اخلاق                                                                                                                                  4- همه­ی گزینه­ها جز گزینه­ی ....  دارای غلط املایی هستند. (5/0نمره)                                                                                                                         الف) در تن رنجورش رمغی باقی نمانده بود.                                    ب) بسته­گانش با چشمانی اشکبار نگران حال او بودند.                                                                                                                                       ج) مرد بیمار با کلماتی مقطّع از دوست دانشمندش تمنّا کرد.           د) هیچ گاه در رخصار تو آثار خستگی نمی­بینم.                                                                                                                                            5- گزینه­ی ......... با بقیه متفاوت است. (5/0نمره)                                                                                                                               الف) جاهل و جهل         ب) ضعف و ضعیف           ج) موفّقیّت و واقف                     د) مناظره و نظر                          6- همه­ی گزینه­ها بدون غلط املایی هستند جز گزینه­ی .....   (5/0نمره)                                                                  الف) به ماه که چون ظرفی سیمگون می­درخشد می­نگرم.                                                                                                                                          ب) در مغز کوچک او، پرسش­های شگفت و بزرگ نحفته بود.                                                                                                                                            ج) من از دیدن ماه و ستارگان در این فضای بی­کران، درس خداشناسی می­آموزم.                                                                                                                                                                                            د) این دختر، سیّده­ای است که هفتاد هزار از امّت من در شفاعت او خواهند بود.                                                     7- حروف مشدّد را پیدا کنید و تشدید را سر جای خود قرار دهید. (5/0نمره)                                                                     رابعه­ی عدویه –  تذکره الاولیای عطار نیشابوری     8-جدول (1)               1-هم خانواده­ی «حضور»   2- طرّار  3- مفرد«مسائل» 4- جگرآور  1 @   ا   ر 2 @   ز   @ 3       ل   4 ش       @  9-- حروف در هم ریخته­ی زیر را مرتّب کنید و یک واژه­ی معنادار بسازید. (1نمره)                                                         الف) م – ه – و – ع – ص                                  ب) ع – ض – ت - ر                                                                                                                                       9- جاهای خالی را با حروف مناسب پر کنید. (5/0نمره)        الف) زنان ...ارف و پرهیزگار                     ب) ب...ث و مناظره                                                                                                                       10- با استفاده از حروف( ه – ح – ط) جای خالی کلمات را پر کنید.  (1نمره)                                                                   الف) جایگاهی بود که ...نین پرسش­های او هر روز در آن می­پیچید.               ب) دو – سه ماه از او این حدیث ، ن...ان داشتند.                                                                                            ج) رابعه ع....د کرده بود که از مخلوق هیچ نخواهد.                          د) هر روز لو... و کتاب در زیر بغل می­نهاد و آرام از کوچه­ها می­گذشت.                                                                                      11- با کلمه­ی مناسب داخل پرانتز، جای خالی را پر کنید.  (1نمره)                                                                                          الف) هنوز چند قدمی دور نشده بود که شیون از خانه­ی بیمار .......... (برخاست – برخواست)                                                             ب)  مرا از این همه، هیچ غم نیست، می­باید بدانم که ....... (راضی -–رازی) هستی یا نه؟                                                                                                                                               ج) حسنک ......... (غریب – قریب) هفت سال بر دار بماند.                                                                              د) شبی دزدی درآمد و چادرش برداشت. ........... (خواست – خاست) تا ببرد، راه ندید.                                                                                                                                       12- غلط­های املایی جمله­های زیر را پیدا کنید و صحیح آن­ها را بنویسید. (2نمره)                                                الف) آن خاجه او را به رنج و مشقّت کار می­فرمود.                                                                                            ب) چون بشنید، جذعی نکرد چنان که زنان بکنند، بلکه گریست به درد.                                                              ج) در بصره قحطی عزیم پیدا شد و خواهران متفرّغ شدند. -------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    فصل هفتم: 1- صحیح و غلط بودن جملات زیر را با ضربدر علامت بزنید. 5/ . نمره                                                                            الف- املای «مسطور  » به معنی « پوشیده شده»  درست نوشته شده است.       ص□               غ□                                          ب- « سپاس گزار » « سپاس گذار» املای شکل اول صحیح می باشد.   ص □                غ‫□ 2-  با توجه به معنی ، املای  کدام واژه صحیح نیست . 5/ . نمره                                                                                       الف) امل : آرزو □        ب)  مسون : در امان ماندن□          ج) سفیر : فرستاده □        د) امارت : فرمانروایی□ 3-  کدام گروه از کلمات همگی صحیح اند ؟ 5/ . نمره                                                                                                    الف)والا – ذلالی – مرهون □       ب)مدیون- یعس - هراس □        ج)گزند- حنجره - اعجاب □       د) طبع- تحسیل- تهذیب□   4- کامل کنید. 5/ . نمره                    مترادف بخشندگی : ............................    2) متضاد وصال : ............................ 5-  با حروف در هم ریخته مقابل واژه بسازید. 1 نمره         (ن ج ا ه ) ...........................           (ض ب غ ) ........................... 6-  شکل درست املایی را انتخاب کرده و بنویسید. 5/ . نمره آن همه بزرگان حکیم ونویسنده وگوینده ودانشمند از ایران ---------- ( بر خواستند، بر خاستند) ایران ................... چنین بوده است . ( هماره ـ حماره )   7-  برای هر کدام 2 هم خانواده بنویسید. 2 نمره حکیم : ..............  ................ تحصیل : ................... ..................   حکیمانه : ............. ..................  درخشان : ............... ................. 8- از بین ترکبیات زیر غلط های املایی را بیابید و تصحیح کنید. 1 نمره تمدّن بزرگ – موج خیز حادسه ها – رزمندگان پاکباض –  نظامی گنجوی 9- دو کلمه « هم آوا » بنویسید. 5/ . نمره 10- دو کلمه بنویسید که یکی به صدای (ص) و دیگری به صدای (ط) ختم شود. 1 نمره  11- غلط های املایی متن زیر را پیدا کرده و درست آن ها را بنویسید. 2 نمره این سرزمین در شبانگاه خیش، مردان و زنانی را دیده است که در پرتو ماه یا صوصوی چراغی به مطالعه پرداخته اند چه انسان هایی که در سرمای توان فرصای زمستان و گرمای طاقت سوز تابستان صبوری ورزیده اند تا مرزهای این سرزمین از گذند دشمنان مصون بماند. ---------------------------------------------------------------------------------------------------              فصل هشتم: 1- صحیح و غلط بودن جملات زیر را با ضربدر علامت بزنید. 5/ . نمره                                                                                      الف) عظیمت به معنی «قصد کردن» است.   ص□                     غ‫□                                                                               ب- املای کلمه ی« خُرد » به معنی کوچک صحیح  نوشته شده است.   ص□                    غ‫□ 2- املای کدام واژه نادرست است ؟5/ . نمره                                                                                                                            الف ) نمازگزار □             ب) خدمت گزار □                ج) بنیان گزار □                 د) قانون گذار □ 3- کدام گروه از کلمات همگی صحیح اند ؟ 5/ . نمره                الف )صحرا – حیرت – وهشت□ ب) نازک- شاهزاده - مصافرت □  ج) اهلی- تأمّل – ستارگان□ د) هیف- لطف- تصویر□ 4- بر اساس معنی املای کدام گزینه درست نیست ؟  5/ . نمره                                                                                                  الف) مفتون : شیفته□            ب) وقار :  متانت □                ج) رزق : روزی□                 د) ترجیه دادن :  برتری دادن□ 5- حروف مقابل را مرتب کرده با آن یک واژه ی معنی دار بنویسید. 1 نمره    ( ف ر ی ق ) .....................            (ت ی ا ح ) ..................... 6- با توجه به معنی واژه ها ، حروف جا افتاده رابنویسید. 5/ . نمره      عزﯾ-- ت :  قصد کردن                ﻧ......مه : آواز- صدا 7- برای هر کدام از واژه های زیر یک مترادف بنویسید. 1 نمره صبور :                      آوا :                      رایگان  :                        زندگی : 8- برای هر کدام 2هم خانواده ی بنویسید. 5/1 نمره                                                                                                                      ظریف :                            لطف :                              احتیاج : 9- بر روی حروف مناسب علامت تشدید بگذارید. 1 نمره                 غره ـ  نقاشی ـ  معرفی  ـ  تأمل 10- صدای « س » چند شکل آوایی دارد برای هر کدام کلمه ای بنویسید. 75/ . 11- از بین ترکیبات زیر غلط های املایی را بیابید وصحیح آن را بنویسید.  75/ .                                                                                  احصاسی زیبا – پرنده گان کوهی – تأمیر هواپیما 12- در متن زیر ده غلط املایی وجود دارد آن ها را پیدا کرده و درستشان را بنویسید. 5/ 1 هیف که من هنوز هواپیمای خود را آماده نکرده ام  آن وقت جانم از صرور و شادمانی لبریذ می شود و همه ی ستارگان به من لبخند می زنند.         نمونه سوال انشا و نگارش سال سوم راهنمایی --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                    فصل اول: 1-- کدام گزینه معادل کلمه­ی «آبشخور» است؟ (5/0نمره)                                                                                           الف) آب خوردن                   ب) سرچشمه              ج) نوشیدن آب                   د) چشمه                                              2- همه­ی گزینه­ها دارای آرایه­ی تشبیه هستند جز گزینه­ی ......   (5/0نمره)                                                         الف) پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی/ ریگ­های بیابان تو را می­شناسند                                             ب) علم دین، بام گلشن جان است /  نردبان، عقل و حسّ انسان است                                                         ج) تا لحظه­های پیش دلم گور سرد بود / اینک به یمن یاد شما جان گرفته است                                                د) آماده­ی امر و نهی و فرمان باش/ هشدار، که منجی جهان آمد                                                     3- در تمام گزینه­ها آرایه­ی ادبی وجود دارد جز گزینه­ی .....    (5/0نمره)                                                                                                                                          الف) تو کز محنت دیگران بی­غمی/ نشاید که نامت نهند آدمی                                                                                                                                         ب) حیات حقیقی مردان خدا، ققنوس­وار از میان خاکستر نخل­های نیم­سوخته و خانه­های ویران سر برآورد.             ج) سپاس باد یزدان دانا و توانا را که داننده­ی آشکار و نهان است و راننده­ی چرخ و زمان است.                             د) خدایا، نه شناخت تو را توان، نه ثنای تو را زبان.                                                                                   4- همه­ی گزینه­ها از مواردی است که در نگارش انشا به آن­ها توجه می­شود جز گزینه­ی .....  (5/0نمره)                الف) استفاده از آرایه­های ادبی                                       ب) دقّت در انتخاب نام و عنوان زیبا                              ج) دقّت در انتخاب نام و عنوان کوتاه و متناسب              د) استفاده از صفت­های مناسب                                                                                            5- جدول زیر را کامل کنید.   (2نمره)                                                                                                               1.آرایه­ی­ به کار رفته در این بیت:«چشمه­های خروشان تو را می­شناسند/ موج­های پریشان تو را می­شناسند»2.اغلب نیایش­ها و مرثیه­ها از این نوع گفت و گو هستند.3.گفت و گو با دیگران4. ادبیات را زبان هنری یا زبان........ می­نامند. 1 ت     ی   * * 2 م   ن     و   3   ی   ل     * 4 * * * ب       6- بیت:«خاموش مباش زیر این خرقه/بر جان جهان دوباره جان آمد» را به نثر ساده بازگردانید.(1نمره)                                                                                  7- بیت مقابل را به تصویر بکشید.  (1نمره)                                  گلزار ز عیش لاله­باران شد/  سلطان زمین و آسمان آمد     8- با توجّه به تصویر مقابل:                                                                                                                                             الف) به یاد چه می­افتید؟(4 کلمه)     (1نمره)                                                                                         ب) یک عنوان زیبا بنویسید.           (5/0نمره)                                                                                                             ج) در یک جمله آن را توصیف کنید. (5/0نمره)  9- تا به حال حرم امام رضا(ع)را این قدر خلوت دیده­اید؟!                                                                                     الان بهترین فرصت است؛ از همین جا دل­های خود را به ضریح گره  بزنید و برای دوستان و اطرافیان خود در 4 جمله دعا کنید.( 2نمره)                                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                      فصل دوم: 1-همه­ی گزینه­ها جز گزینه­ی ....... از مشهورترین فابل­های ادبیّات فارسی هستند. (5/0نمره)                                                                                 الف) مرزبان نامه         ب) کلیله و دمنه          ج) بوستان سعدی        د) موش و گربه­ی عبید زاکانی  2-در تمام گزینه­ها به جز گزینه­ی .......... جناس وجود دارد. (5/0نمره) الف)نگهبان گنجی تو از دشمنان/ و دانش نگهبان تو جاودان   ب) نیست آب حیات جز دانش /نیست باب نجات جز دانش ج)دل بی­علم، چشم بی­نور است/ مرد نادان ز مردمی دور است            د) که دانش ز تنگی پناه آورد /چو بیراه گردی به راه آورد 3-در کدام گزینه آرایه­ی تلمیح وجود دارد؟ (5/0نمره) الف) نبینی ز شاهان که بر تخت گاه/ ز دانندگان باز جویند راه؟              ب) آن چه در علم بیش می­باید /دانش ذات خویش می­باید ج)میازار موری که دانه کش است/که جان داردوجان شیرین خوش است د)گهر، بی­هنر زار و خوار است و سست/ به فرهنگ باشد روان، تندرست 4- در همه­ی گزینه ها جز گزینه ی....... تشبیه وجود دارد. (5/0نمره) الف) قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند/ بس خجالت که از این حاصل ایّام بریم                                                                                                                                                                                                                                                                      ب)حضرت علی(ع)می­فرماید: « فرصت­ها چون گذر ابر می­گذرند، آن­ها را دریابید.» ج) دل بی­علم، چشم بی نور است /مرد نادان ز مردمی دورست           د) علم بال است مرغ جانت را /بر سپهر او برد روانت را                                                                    5- عبارات صحیح و غلط را با (ص و غ ) مشخّص کنید. (1نمره) الف) در یک متن می­توان از گفت و گوی با دیگری یا مونولوگ بهره برد.                                                                                                                                                 ب) لیلی و مجنون نظامی از مهم­ترین مثنوی­های فارسی است. 6- علائم نگارشی مناسب( .   :    ؟   «  » )  را در متن زیر به کار ببرید.  (1نمره) پس نزدیک گربه رفت و پرسید که حال چیست گربه گفت مقرون به ابواب بلا و مشقّت 7-جدول را کامل کنید. (1نمره) 1-آرایه­ی این شعر: چو دخلت نیست،خرج آهسته­تر کن/ که می­خوانند ملّاحان سرودی 2- آوردن مصراع یا چند بیت یا سخن شاعر یا نویسنده­ی دیگری در ضمن شعر یا نوشته                                        3- گفت و گوی درونی 1   ر   ا       ل 2 *   ض     ن * * 3 *           و گ 4 د       ا   * * 4-انشا را می­توان به شیوه­ی .......... نوشت.  8- با ترکیب ( راه نجات) یک جمله­ی زیبا بنویسید. (1نمره)       9-با دیدن این تصاویر،به یاد چه کلماتی می­افتید؟(4مورد)(1نمره)   10-- این بیت را به نثر ساده، بازگردانی کنید: (1نمره)  دل شود گر به علم بیننده              راه جوید به آفریننده       11- داستان روباه و زاغ را شنیده­اید؟ گول خوردن زاغ و از دست دادن قالب پنیر؛ داستانی که یادآور دوراندیشی و هوشیاری انسان در  زندگی است:        زاغکی قالب پنیری دید                     به دهن برگرفت و زود پرید بر درختی نشست در راهی                 که از آن می­گذشت روباهی                      روبه پر فریب و حیلت ساز                 رفت پای درخت و کرد آواز  گفت به به چه زیبایی!                      چه سری چه دمی عجب پایی! و....حالا زاغ قصّه­ی ما بزرگ شده و باتجربه و آقا روباهه دوباره اومده سراغش.یعنی این بار هم زاغی گول می­خوره؟                                           یک پایان طنزآمیز در 4سطر بنویسید. (2نمره)               فصل سوم: 1-  بهره گیری از شبکه معنایی متناسب با موضوع انشا بر زیبایی متن می افزاید.   ص□               غ□ 2- هدف ازشعر تعلیمی رسیدن به چیست ؟                                                                                                              الف) سعادت وتفریح□           ب) سعادت و زندگی بهتر □         ج) مدح وستایش □        د) پیروزی وشکست□ 3- کدام گزینه ترکیب وصفی است؟      دامن صحرا □               خداوند دل □                خوشه ی زرین□          دیوار وجود□ 4- رابطه ی موجود بین واژه های مقابل چیست ؟  « میغ و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و قوس قزح »                                    الف) تضاد □               ب ) مترادف □                 ج) تناسب □          د) جناس □  5- درکدام گزینه زنجیره معنایی وجود ندارد.؟ 1)انسان□            2) مدرسه □           3) جنگل□             4) رنگ□ 6- در بیت مقابل کدام آرایه بکار رفته است؟      آفرینش همه تنبیه خداوند دل است          دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار           الف) آرایه تشبیه□            ب) آرایه تشخیص□             ج) مراعات نظیر□              د)آرایه تکرار□ 7- متن انشا می تواند گزارشی از شنیده ها ، --------- مطالعات یا ------- و دقت در طبیعت باشد. 5/ . نمره 8-  کلمه های به هم ریخته ی زیر را به صورت یک جمله معنی دار مرتب کنید. 5/ . آشیان – بیاموخته – خویش – چون – را- هر- یکی- که – کند 9-   عبارت ناتمام زیر را با دو جمله کامل کنید. 5/ . نمره                                                                                                                 ای خدای مهربان-------------------------- 10-  یک بند درباره ی « شگفتی های آفرینش » بنویسید.( حداقل 3 جمله )75/ . نمره 11- از زبان بلبلی که بر سر شاخسار با خدای خود راز و نیاز می کند یک بند بنویسید. 75/ .نمره 12- جمله ی مقابل را به نثر امروز بازنویسی کنید. 1 نمره الف-باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.                                                              ب-بزرگی را پرسیدند که دل کی خوش بٌوَد؟ گفت :آن وقت که او در دل ما بٌوَد 13- بیت زیر را در یک بند توضیح دهید. 1 نمره کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند         نه همه مستمعی فهم کند این اسرار 14-  برای هر یک از واژه های زیر شبکه ی معنایی بسازید.  1 نمره                                                                                                       ستاره                                               شعله 15-  با کلمه ها وعبارات زیر جمله ای ادبی بنویسید.1 نمره خواب جهالت :                                                      مرغان سحر :   فصل چهارم: 1-اگر یک اثر ادبی را بررسی ، نقد و تحلیل کنیم به این عمل نقد ادبی می گویند.   ص □              غ□ 2- کدام گزینه از ویژگی های یک متن منسجم به شمار نمی رود ؟ 1)آغاز نیکو□        2)پیوستگی □          3) انسجام محتوا □           4) پایانی□  3- آرایه ی به کار رفته در بیت « پسر نوح با بدان بنشست  خاندان نبوتش گم شد » را مشحص کنید.       تشبیه □               تلمیح □                 مراعات نظیر □                     تضاد□ 4- جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید. 1نمره الف) متن انشا می تواند نقد رفتار ،--------- ،-------- و آثار خود یا دیگران باشد. ب)هدف از نقد یک اثر ، ............................ است.         ج)به پیوستگی و یک پارچگی در متن ........................ گویند. 5- متن نا تمام را در یک بند کامل کنید. 1 نمره      دوست خوب -------------------------- 6- - بیت زیر را به نثر روال  بازگردانی کنید. 1 نمره هم نشین  تو از تو به باید               تا تو را عقل و دین بیفزاید.   7- از ویژگی های متن جذاب دو مورد بنویسید. 1 نمره 8- بیت زیر را در یک بند توصیف کنید. 1نمره « دیدار یار غایب دانی چه ذوقی دارد ؟                  ابری که بر بیابان بر تشنه ای ببارد» 9- یک بند بنویسید و کلمات داخل کمانک را در آن بکار ببرید. 1 نمره (تجربه ، مشکلات ، خصلت ، هم نشین) با واژه های ( دوست ، احساس ، رابطه ، شکفته ) یک بند درباره ی نوجوانی بنویسید. 1نمره 10- برای کلمات زیر جمله ای زیبا بنویسید. 2 نمره شکیبا :                                                                    مُشک : فصل چهارم: 1- -در همه­ی گزینه­ها آرایه­ی تضاد وجود دارد جز گزینه­ی ....    (5/0نمره)                                                                     الف) با بدان کم نشین که صحبت بد/ گرچه پاکی، تو را پلید کند       ب) سگ اصحاب کهف روزی چند/ پی نیکان گرفت و مردم شد                                                                        ج) مپیچ از ره راست بر راه کج / چو در هست، حاجت به دیوار نیست    د) اوّل آن که عاقل بود که در صحبت احمق و نادان هیچ فایده نبود.                                                               2- کدام گزینه دارای آرایه­ی «مراعات نظیر» است؟ (5/0نمره) الف) خرس هم از اژدها چون وارهید/و آن کرم، زان مرد مردانه بدید     ب) همی دانه و خوشه، خروار شد/ ز آغاز، هر خوشه خروار نیست ج) به چشم بصیرت به خود در نگر/تو را تا در آیینه، زنگار نیست          د) بر گرفت آن آسیا سنگ و بزد /بر مگس، تا آن مگس واپس خزد 3- همه­ی گزینه دارای آرایه­ی تشبیه هستند جز گزینه­ی ......   (5/0نمره)                                                                     الف) چه بسیارند کسانی که لاف دوستی می­زنند امّا در حقیقت گرگانی در جامه­ی میشان­اند.                               ب) دوستان واقعی، راه نیک­بختی را به ما نشان می­دهند و همراهان خوبی هستند.  ج) دیگران زبان نقد او و پنجره­هایی هستند که در برابر دیدگان پرسشگر وی گشوده شده­اند.                                                                                                                                               د) از هم­نشینی با بدان پرهیز کن که هم چون شمشیر برهنه، ظاهرش زیبا و اثرش زشت است.  4- با مرتّب کردن حروف داخل پرانتز، یک کلمه­ی جدید بسازید و در جای خالی قرار دهید. (1نمره) الف) در یک انشای خوب میان بخش­های آن هماهنگی و ........... دیده می­شود. (ج – ن- ا – م- ا- س) ب) متن انشا می­تواند ..... رفتار، گفتار، نوشتار و آثار خود با دیگران باشد. (د – ن- ق) 5- برای جدول مقابل سؤال بنویسید. (2نمره) 1- 1 ت ش ب ی ه 2 ■ پ ن د ■ 3 ط ر ی ق ت 4 ت ل م ی ح 2- 3- 4- 6- این بیت را به نثر ساده برگردانید. (1نمره)                                                «غنیمت شمر، جز حقیقت مجوی      که باری است فرصت، دگر بار نیست» 7- نشانه­های نگارشی مناسب ( .   ،   :   « »  ) را در متن زیر به کار ببرید.   (1نمره)                                     سعدی در گلستان آورده است هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند به طریقت ایشان متّهم گردد    8- دوستان واقعی، راه نیک­بختی را به ما نشان می­دهند. در این تصویر، جیرجیرک سعی می­کند این عروسک چوبی را که اسمش پینوکیوست، نصیحت کند که دروغ نگوید تا دچار این درد سر نشود. فکر می­کنید این بار پینوکیو چه دسته گلی به آب داده و جیرجیرک به او چه نصیحتی می­کند ؟ (3 جمله)  (5/1نمره                                                                             9- - این تصویر، مربوط به داستان معروفی از «کتاب کلیله و دمنه» است؛حکایت دوستی یک لاک پشت و دو مرغابی. با استفاده از کلمات زیر یک داستان کوتاه در 4 سطر بنویسید. (2نمره) پرواز - مردم – تعجّب - مسخره                                                                                                                                                                                    فصل پنجم: الف- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.  1- در اغلب داستان های امروزی ، هدف و منظور داستان به عهده ی مخاطب یا خواننده ی داستان است.  درست   نادرست  2- در انشا نمی توان از نکته های حکمت آمیز و اشعار متناسب استفاده کرد.              درست        نادرست  ب- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.  1-بارزش یک انشا به ........... و بلندی آن نیست.انشای خوب آن است که ............. ، ..................... و ......................... باشد ج-گزینه های درست را انتخاب کنید.  1- کدام یک از آثار زیر از نمونه های منثور داستانی در ادبیات ایران به شمار نمی آیند؟       الف) کلیله و دمنه  ب) مرزبان نامه   ج)منطق الطیر    د) سمک عیار  2- بیت « آمد آن شگرگزاریش به گوش/ گفت کای پیر خرف گشته، خموش» چند جمله است؟               الف) دو         ب) سه      ج) چهار         د) پنج د) پرسش های کوتاه پاسخ و تشریحی: 1-با شنیدن واژه ی « معلم» چه واژه هایی را به یاد می آورید؟  2-عبارات زیر را به نثر روان و امروزی بنویسید.   الف) شر نخواهی ، بدی بگذار.                                   ب) ازگفتار خیره پرهیزکن.  3-با هریک از ترکیب های زیر ، جمله ای زیبا بنویسید.   الف) شوق کعبه:                                ب) خلوت شب:  4- عبارت ناتمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید.    -زمستان با کوله باری از برف وسرما از راه ...  5- تصویر مقابل را در یک بند توصیف کنید.                                                                                                                                  6- بندی بنویسید و کلمات « انسان، ساحل ، آرامش ، انقلاب» را درآن به کار ببرید.(حداقل چهار جمله)     7- با کلمات « جشن تولد ، گل بنفشه ، پروانه ، شادی» داستان کوتاه تخیلی بنویسید فصل ششم: 1-استفاده از آن بر زیبایی و تأثیرگذاری انشا می­افزاید. (5/0نمره)                                                                                  الف)متن کهن                ب) فضاسازی            ج) سخنان بزرگان          د) صحنه­های جذّاب              2- یکی از راه­های معرّفی شخصیّت­ها و نوشتن در باره­ی آن­ها است. (5/0نمره)                                                                        الف) قالب نمایش­نامه و داستان  ب) قالب نمایش­نامه       ج) قالب داستان                د)قصّه­گویی                         3- کدام گزینه معادل فارسی واژه­ی« الّا » است؟  (5/0نمره)                                                                    الف) جزء                            ب) غیر                      ج) جز                            د) اگر                                                                                                                                                                                                                                  4- آرایه­ی کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ (5/0نمره)                                                                                                الف) روزها می­گذشت و هر روز، درخت وجود نصیرالدّین پربارتر می­شد.        ب) روزی یکی از شاگردان گفت: من نام تو را کوه آهن نهاده­ام.                                                                                                           ج) به تشنه­ای می­مانست که ساعت­ها در بیابانی خشک و زیر نور خورشید فروزان مانده است.                                  د) دایم روزه داشتی و همه شب نماز کردی و تا روز بر پای بودی.                                                                          5- همه­ی گزینه­ها دارای آرایه­ی ادبی هستند جز گزینه­ی ......    (5/0نمره)                                                                           الف) من که از تو قوی­ترم، تنها نیمی از روز را در محضر استاد حمزه می­گذرانم.                                                                                                                                      ب) تو خود را مرنجان ای طرّار! که اگر یک دوست خفته است دوست دیگر بیدار است.                                                ج) من از دیدن ماه و ستارگان و آسمان بی­کران، درس خداشناسی می­آموزم.                                                        د) به ستاره­های نقره فام و ماه که چون ظرفی سیمگون می­درخشد می­نگرم.                                                                                                                                                           6-  با مرتّب کردن حروف داخل پرانتز، یک کلمه­ی جدید بسازید و در جای خالی قرار دهید. (1نمره)                                                                                                                                         الف) استفاده از نظرها و تجربه­های دیگران برای ............ نویسندگی، مفید است. (ق، ی، ت، و، ت )                         ب) هر گاه در انشا از زبان شخصیّت­ها سخن می­گوییم لازم است به........،شخصیّت، زبان، بیان و نوع واژه­ها توجّه کنیم.(ق، ی، و، م، ع، ت)                                                                                                              7- با استفاده از کلمات ( پارسا – انسان – شیطان) یک تشبیه بنویسید. (1نمره)                                                       8- کلمات زیر را مرتّب کنید تا به دو حدیث از حضرت علی(ع) دست پیدا کنید. (2نمره)                                                                        الف) کنید، راه، یابید، علم، را، طلب، تا، راست، درست، و .                                      ب) بزرگی، و، نادانی، دانایی، است، گمراهی .                                                                                                                                                                                                                                                                                        9-  با مشاهده­ی این تصویر:                                                                   الف) به یاد چه موضوعی می­افتید؟   (5/0نمره)                                             ب) در یک جمله آن را توصیف کنید. (5/0نمره)                                                                      10-متن زیر را به نثر امروزی بازنویسی کنید. (1نمره)                                                                                                              «بزرگا مردا، که این پسرم بود! که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان».      11- داستان کوتاه زیر را در 3سطر کامل کنید. (5/1نمره)                                                                      عنکبوتی در یک خانه­ی قدیمی، تار زیبایی برای شکار مگس تنید. هر بار که مگسی در تارش گرفتار می­شد،آن را  می­بلعید تا مگس­های دیگر که از آن جا عبور می­کردند، تصوّر کنند تار عنکبوت مکان امنی برای استراحت است.  روزی مگس نیمه دانایی، وز وز کنان بالای تار عنکبوت آمد و لحظه­ای برای فرود آمدن تردید کرد. عنکبوت گفت: بفرما. امّا مگس که از او خیلی باهوش­تر بود گفت: من هرگز در جایی که مگس دیگری نیست فرود نمی­آیم و ...... فصل هفتم: 1-گزینه ی مناسب را انتخاب کنید : 5/1 نمره الف)شاهنامه فردوسی از بزرگترین نمونه های حماسی ادبیات ایران و جهان است.   ص□               غ□ ب)نوشته ای زیباست که کلمات زیبایی داشته باشد.  ص□   غ□             ج)متن انشا می تواند تخیلی یا واقعی باشد .  ص□   غ□ 2- در جمله ی مقابل کدام آرایه به کار رفته است؟  «آسمان از شوق ، دف می زد »  5/ . نمره                                                                                     الف) تلمیح□               ب)تشخیص□              ج) تشبیه  □                   د) تضاد□ 3- شعر حماسی دارای آهنگ شکوهنمد -------- و ----------- است. 5/ . نمره 4- پرورش و آفرینش زیبایی متن از چه راه هایی امکان پذیر است دو مورد نام ببرید؟ 5/ . نمره 5- در جمله ی مقابل ارکان تشبیه را مشخص کنید :     فردوسی مانند ستاره در تاریخ ایران می درخشد. 1 نمره 6- با واژه های زیر یک بند بنویسید. 1 نمره    تاریخ – ایران – مردان – جان فشانی . 7- با ترکیب های زیر جمله ادبی بنویسید. 1 نمره موج خروشان:                                                                                   سرزمین من : 8- این داستان را در چهار جمله ادامه دهید. 1 نمره ناگهان لرزش زمین را حس کردم خود را به طرف در ورودی رساندم  دیدم .......... 9- بیت مقابل را به نثر ساده و روان بنویسید.  1 نمره    پس از کردگار جهان آفرین            به تو دارد امید ایران زمین 10- وقتی بیت زیر را می خوانید چه احساسی به شما دست می دهد ؟ در یک بند احساس خود را بنویسید. 1 نمره چو ایران نباشد تن من مباد                                     بدین بوم و بر ، زنده یک تن مباد 11- یک بند درباره ی خلیج فارس بنویسید.( حداقل 4 جمله ) 1 نمره    -------------------------------------------------------------------------------------------             فصل هشتم: 1-صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید: الف-مطالعه ی آثار ادبی بزرگان ایران و جهان برای تقویت نویسندگی بسیار ضروری است.   ص □              غ□ ب-خواندن نوشته ی نویسندگان بزرگ تاثیری در تقویت نویسندگی ندارد.       ص □             غ □ 2- در ترجمه ی ساده یا روان به جای ترجمه ی کلمه به کلمه ، ترجمه ی جمله را روان و ساده مطابق ...................... می آوریم.         الف ) زبانی که از آن ترجمه می شود □        ب ) زبانی که به آن ترجمه می شود□        ج ) زبان سوم□        د) زبان بین المللی □                                            3- کدام گزینه از ویژگی های رمان است؟   الف)داستان کوتاه □      ب)تنوع فضا،مکان و زمان□        ج) طولانی بودن داستان □      د) گزینه ب و ج صحیح است□ 4- مفهوم عبارت «آری ، پول ارباب بدی است اما خدمتگزار خوبی است» در کدام گزینه آمده است؟ الف ) پول به انسان ها حکومت می کند□          ب ) انسان ها با پول ارباب می شوند. □ ج ) پول برای رفاه بهتر انسان است. □       د ) پول به درد ارباب ها می خورد نه خدمتگزارها □  5- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : مطالعه ی آثار ادبی بزرگان ایران و جهان ، برای ........................ بسیار ضروری است. خوب خواندن انشا ورعایت  -------- و ----------- بسیار با اهمیّت است. 6- جمله نا تمام زیر را در دو جمله کامل کنید.                                                                                                                    آرزوی من این است که------------------------------ 7- کلمات زیر را با استفاده از صفت مناسب گسترش دهید. 1 نمره                                                                                          شاهزاده .......................................               تصویر ........................................ 9- بیت و جمله ی زیر را به نثر ساده و روان بنویسید. 1 نمره به لطفم بخوان و مران از درم               ندارد به جز آستانت سرم  و جَعَلنا السَّماءَ سَقفاَ محفوظاً 10- برای واژه ی زیر یک شبکه ی معنایی بنویسید. 1 نمره سحرگاه : 11-- با واژهای زیر جمله ادبی بنویسید. 1 نمره تماشا : غروب : 12- هنگام شنیدن آوازپرندگان چه احساسی به شما دست می دهد در یک سطر توصیف کنید. 1 نمره 13- یک بند بنویسید و کلمات مقابل را درآن بکار ببرید؟ پرنده – زندگی – عشق – شادمان  1 نمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14- بند در مورد آرزوهای خود بنویسید. ( حداقل 4 جمله ) 1 نمره   کامیاب و پیروز باشید: ندایی     + نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ ساعت 7:10 توسط تراب ندایی  |  خانه پروفایل مدیر وبلاگ آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها مطالب جالب و خواندنی گلچین سایت نگین پارسی لوح پایگاه فرهنگ و ادب فارسی فرهنگ واژگان فارسی آنلاین لغتنامه کامل گلستان ادب عزاداران سید الشهدا پایگاه کیفیت بخشی درس ریاضی - مازنران پایگاه کیفیت بخشی درس علوم تجربی-اصفهان پایگاه کیفیت بخشی درس دینی و قرآن- گیلان پایگاه کیفیت بخشی ادبیات فارسی - گیلان سایت دانلود شهدا sh 2013 دایرة المعارف آرشیو پیوندهای روزانه اردیبهشت ۱۳۹۶ آذر ۱۳۹۵ آبان ۱۳۹۵ دی ۱۳۹۴ مهر ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ آبان ۱۳۹۲ مهر ۱۳۹۲ شهریور ۱۳۹۲ مرداد ۱۳۹۲ تیر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ فروردین ۱۳۹۲ اسفند ۱۳۹۱ بهمن ۱۳۹۱ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ آبان ۱۳۹۱ مرداد ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۰ نمونه سوالات اول راهنمایی نمونه سوالات دوم راهنمایی نمونه سوالات سوم راهنمایی متون ادبی مناسبت ها ادبیات نوین علوم ادبی بخش دانلود احادیث و مطالب دینی درس دینی و عربی(آقای شکرزاده) درس زبان انگلیسی (آقای نوراللهی) درس علوم تجربی علوم اجتماعی آقای داوران وبلاگ دانش آموز(اشکان صادقی فرد) وبلاگ دانش آموز(علیرضا قلیزاده) گنجور سایت ساراشعر دهخدا دنیای تودل آریا ادیب گنجنامه عروض دانلود کتاب مرجع کامل نام های ایرانی نام شناسی آقای منافی وبسایت آقای حسین کریمی وبلاگ آقای عزیزپور حمیدرضا جهانبخش nوبلاگ دانش آموز(کیارش بهنام پور) جزیره ادب ' dir="ltr" >وبلاگ-کد لوگو و بنر کد حدیثکد حدیث قالب وبلاگ آمار torab-nedaee.blogfa.com پیج رنک رنک الکسا اوقات شرعی لو گوهای دوستان جدول لیگ برتر ایران داستان کوتاه روزانه کد جمله های دکتر شریعتیکد جمله های دکتر شریعتی ابزار جدول لیگ فوتبال انجمن ابزار جدول لیگ فوتبال انجمن BLOGFA.COM

استفاده از صندلی کودک در خودرو الزامی شد
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری برنا-2 دقيقه پيش

طرح قانون خدمت وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری مهر-4 دقيقه پيش

درخواست سندرز برای مذاکره با ایران
Posted on Thursday January 01, 1970

مثلث آنلاین-5 دقيقه پيش

کمدین اوکراینی به عنوان رئیس‌جمهور جدید سوگند می‌خورد
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری برنا-5 دقيقه پيش

استیضاح سلطانی‌فر به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع شد
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری تسنیم-10 دقيقه پيش

شرایط عجیب برای نگه داشتن پاتوسی در استقلال ؛ احتمال ماندن الماس سیاه چقدر است؟
Posted on Thursday January 01, 1970

پارس فوتبال-2 دقيقه پيش

ماجرای بیماری خون ویلموتس چه بود؟
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-2 دقيقه پيش

توهین زشت ستاره محبوب سینما به فوتبال ایران + عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-4 دقيقه پيش

تیم ملی بسکتبال سه به سه به چین می‌رود/ ساموآ و فیلیپین نخستین حریفان ایران
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری تسنیم-6 دقيقه پيش

دیدار بشار رسن با مدیر عامل باشگاه پرسپولیس+ عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-7 دقيقه پيش

خسرویار: با حجاب هم می‌توان برنده شد
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-11 دقيقه پيش

وعده جذاب برانکو برای هواداران پرسپولیس !
Posted on Thursday January 01, 1970

پارس فوتبال-14 دقيقه پيش

​مدیرکل ورزش و جوانان البرز در پیامی این افتخارآفرینی را تبریک گفت
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری برنا-19 دقيقه پيش

ترس شدید تیم متمول عربی از برانکو
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-20 دقيقه پيش

بهترین بازیکن فصل لالیگا از دید هواسکورد+عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-22 دقيقه پيش

تصویر ثابت

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین