تصویر ثابت

دانلود آهنگ چه خوش به دل نشینی
دانلود آهنگ چه خوش به دل نشینی
دانلود شروه,آواها و نغمه های استان بوشهر + نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 13:25 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  + نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 13:2 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  نگاهي به شعر و شخصيت زنده‌ياد فتح‌ا… سعدآبادي متخلص به شيدا ادامه نوشته + نوشته شده در شنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت 10:41 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  مرحوم فتح اله سعدآبادی (شیدا) مرحوم فتح اله سعدآبادی (شیدا) 10 دوبیتی از مرحوم فتح اله سعدآبادی (شیدا) + نوشته شده در سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت 18:31 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  شیدا    + نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۸ ساعت 18:46 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  اسماعيلی وگنجی دانلود دانلود شروه(اوازی ازدیار جنوب((دشتی))......) تاد پولاد اسماعيلی دانلود دانلود دانلود کتاب ترانه های فایز دشتی مخصوص موبایل زیبا و خواندنی از فایز دشتی   لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود   لینک دانلود   + نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 18:51 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  دانلود شروه و فایز http://myfreefilehosting.com/f/5885e00030_4.47MB http://myfreefilehosting.com/f/1223f328c6_2.19MB http://myfreefilehosting.com/f/85a38098b7_2.48MB + نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 18:22 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  + نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 17:36 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  اگه میشه یه نظر بده     + نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 17:20 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  اینم یه جدول پر از شروه   يك دو سه چهار + نوشته شده در سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 11:5 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  اینم ۳ تا شروه (آواز حزن انگیز) دشتی شروه-2 (2.37 مگابایت)   + نوشته شده در سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 11:2 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  و این هم دوتا شروه برای دانلود برای دوستان امیدوارم که خوشتون بیاد + نوشته شده در سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 11:1 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  شروه های از استادان شروه خوان استان بوشهر   دانلود ((دانلود شروه)) + نوشته شده در شنبه دهم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 17:17 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  این هم یک شروه زیبا از استاد گنجی برای دانلود دانلود + نوشته شده در شنبه دهم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 17:13 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  این هم چند شروه جدید برای دانلود دانلود) دانلود) دانلود) دانلود) استاد پولاد اسماعیلی استاد گنجی شب شروه اینجا کلیک کنید) + نوشته شده در شنبه دهم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 17:11 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  دانلود شروه و فایز http://myfreefilehosting.com/f/5885e00030_4.47MB http://myfreefilehosting.com/f/1223f328c6_2.19MB http://myfreefilehosting.com/f/85a38098b7_2.48MB + نوشته شده در چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 21:37 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  + نوشته شده در چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 20:41 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  + نوشته شده در چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 20:35 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  آواها ونغمه های استان بوشهر درقدیم الایام دربعضی چند شروه خوان که در آن شونشینی باشند اول شروع به خواندن مثنوییک لهجه دارد وفایز خوانی هم لهجه ای دیگر،این شاعر هاهم ازخود استان بوشهر هستند که کم و بیش نام آنها عبارتند از کوهی شیدا کامّراد مرحوم جهانبخش کردی زاده ،مرحوم عباس جامعی، مرحوم محمدفردوس، مرحوم عبدل گاوبندی، مرحوم نجاتی، مرحوم سلیمان جامعی ، و حتی در روستاها در قدیم می خواستند بنای یک خانه را بگذارند صبح زود چاوشی می کردند وعده ای از مردم جمع می شدند و مجانی و بدون دست مزد برای آن شخص کار می کردند وآن خانه را به اتمام می رساندند که متأسفانه امروزه این رسم بر چیده شده و فقط در سفر زیارت و ایام سوگواری اجرا می شود + نوشته شده در چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 19:57 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  + نوشته شده در سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 20:36 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  نغمه های استان بوشهر   وترانههايبوشهرراميتوانبهدوگروهتقسيمكردگروهيكهفرمآزادمترآزاداجراميشدهاندكهاكثراشروهناميدهشدهاندوبهطورپريوديراكهدرموسيقيعبارتازمطلبمستقلوبهاتمامرسيدهاي عملاشاملميزانبودهتشكيلميدادهاستكهدرموسيقيهاي بهندرتميتوانپريوديراپيدانمودكهشاملميزانباشدكهبهوسيلهيسكوتهايطولانيازهممجزاميشوندومعمولابههرپريوديك تعلقميگيرددراينآوازها،ملوديكهانحنايمشخصيراداراستابتدا ياوجيرادرحركتخودهدفقرارميدهدوايناوجنسبتبهصدايپاياني،اكثراصدايپنجمكهدرموسيقيبهمعنايآناستكهازنتآغازين نتوياسهپردهونيمفاصلهداردوگاهياستثناءيكاكتاوكهبهمجموعه هفتنتمثلدوــرــميــفاــسلــلاــسيباتكرارنتاولدورتشكيلميدهدساختهشدهاندوتقريباتمامپريودهاازاينشكلپيروي گرچهگاهياوقاتدرجزيياتنسبتبههمتفاوتدارندشروه،يادوبيتيهايمحليكهاكثراباآوازيبهفرمآزادخواندهميشدهانددارايقدمتيبسطولانياستومناطقدشتي،دشتستانوتنگستانرا اصليآنميدانندشروهتنهابهآوازمحليدشتستاني،تنگستانيودشتيگفتهميشودكه خواندنآنازترانههايفايزوگاهدوبيتيهايهموزنآناستفاده شروهبامقدمهايشروعميشودكهمتناشعارآنازمولوي متناكثرترانههايبوشهرواطرافآنامروزهازاشعاردوشاعرمعروف بهنامزايرمحمدعليمعروفبهفايزكهدركوردواندربخش ميزيستهواحتمالادرسالوفاتيافتهوشاعرديگريبهنامسيدبهمنيارملقببهمفتونكهاونيزدربخشدشتيبوردخونميزيستهاستفادهميشود موسيقيبوشهرمانندديگرشهرهايسرزمينمانايرانتازمانكميقابل وبررسياستوموسيقيمذهبيبويژهموسيقيايكهدرايام درانجامميپذيرفتاهميتبيشترينسبتبهموسيقي داراستو شامغريباندربوشهر،خورموجوكنگانازيكبستر ميگيرندگمانبوشهروموسيقياشرابدونحضوراشعارفايزنميتوانبررسي درواطرافآنفايزجزيياززندگيروزمرهمردمياست،دوبيتي وشيفتگي ويكهازويژگيژرفاحساسياوست،اوراازتمامي شاعرانروستاييمجزا + نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۷ ساعت 10:20 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  آواها و نغمه های استان بوشهر ادامه نوشته + نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ ساعت 10:3 توسط مسعود قلی زاده و روح الله صداقت  |  خانه آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها آرشیو پیوندهای روزانه ۱۳۸۸/۰۵/۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ ۱۳۸۸/۰۲/۱ - ۱۳۸۸/۰۲/۳۱ ۱۳۸۸/۰۱/۱ - ۱۳۸۸/۰۱/۳۱ ۱۳۸۷/۱۲/۱ - ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ ۱۳۸۷/۱۱/۱ - ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ ۱۳۸۷/۱۰/۱ - ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ محمودموزیک پرسپولیس دانلود BLOGFA.COM

طرح قانون خدمت وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری مهر-2 دقيقه پيش

درخواست سندرز برای مذاکره با ایران
Posted on Thursday January 01, 1970

مثلث آنلاین-3 دقيقه پيش

کمدین اوکراینی به عنوان رئیس‌جمهور جدید سوگند می‌خورد
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری برنا-3 دقيقه پيش

استیضاح سلطانی‌فر به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع شد
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری تسنیم-8 دقيقه پيش

طرح استیضاح وزیر ورزش به صحن علنی مجلس ارجاع شد
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری میزان-8 دقيقه پيش

تیم ملی بسکتبال سه به سه به چین می‌رود/ ساموآ و فیلیپین نخستین حریفان ایران
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری تسنیم-2 دقيقه پيش

دیدار بشار رسن با مدیر عامل باشگاه پرسپولیس+ عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-3 دقيقه پيش

خسرویار: با حجاب هم می‌توان برنده شد
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-7 دقيقه پيش

وعده جذاب برانکو برای هواداران پرسپولیس !
Posted on Thursday January 01, 1970

پارس فوتبال-10 دقيقه پيش

​مدیرکل ورزش و جوانان البرز در پیامی این افتخارآفرینی را تبریک گفت
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری برنا-15 دقيقه پيش

ترس شدید تیم متمول عربی از برانکو
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-16 دقيقه پيش

بهترین بازیکن فصل لالیگا از دید هواسکورد+عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-18 دقيقه پيش

مدیرعامل بعدی نفت مسجد سلیمان انتخاب شد؟
Posted on Thursday January 01, 1970

پارس فوتبال-22 دقيقه پيش

گران‌ترین مربی لیگ هجدهم کیست؟
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-23 دقيقه پيش

فوری؛ مذاکره سرمربی محبوب هواداران تراکتورسازی با تیم
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-24 دقيقه پيش

تصویر ثابت

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین