اختراع خط میخی
صفحه اصلی    تازه ها    ادبیات    تاریخ و سیاست    روانشناسی و جامعه شناسی    علوم    کودک و نوجوان    متفرقه 00 نسخه 00 تومان 4 پیشرفت نوشتار................................. 16 خط، گفتار و زبان.............................. 17 هیروگلیف های مدرن.............................. 21 .................... .................                      کشف کتیبة روزتا............................... 30 آغاز رمزگشایی................................. 32 پیشرفت توماس یانگ............................. 32 اسکندر و سزار در هیروگلیف ها................... 36 خواندن اسم رامسس کبیر......................... 38 طالمی و لقب او................................ 39 ..................... زبان اشاره.................................... 45 آوا و املا..................................... 47 تندنویسی...................................... 51 طبقه‌بندی نظام های نوشتار....................... 52 زبان و خط..................................... 53 خط های قرض گرفتة کنونی......................... 53 اعتبار یک خط.................................. 54 بعد گرافیکی................................... 56 تصویرنگاری.................................... 57 علائم فرهنگی................................... 58 ....................... نمادهای عصر یخبندان......................... 60 لفاف های سفالی................................. 66 .................... .......................... بین‌النهرین باستان........................... 76 اولین موفقیت ها................................ 79 تکامل علائم.................................... 89 کامپیوترها و خط میخی........................ 93 هیروگلیف هیتیت ها............................ 95 .................. شکل گیری نوشتار مصری........................ 98 انواع هیروگلیف.............................. 104 کتاب مردگان................................. 106 برخی کلمات هیروگلیفی........................ 108 کاشی لعابی رامسس دوم........................ 109 حرفة کتابت.................................. 110 پاپیروس..................................... 112 .............................. رمزگشایی آرتور ایوانز....................... 115 راهنمای قبرسی............................... 117 رمزگشایی خطی .............................. 119 مایکل ونتریس................................ 120 جدول هجایی خطی ............................ 122 زبان لوح ها، یونانی است...................... 123 .................... اسطورة مایای باستان......................... 126 مایاها چه قومی بودند؟....................... 127 اعداد و زمان مایاها......................... 129 تاریخ مایا.................................. 131 شمارس 52 سال مایا........................... 132 نسخة خطی درسدن.............................. 133 الفبای مایاها............................... 134 شروع رمزگشایی............................... 137 نظام مختلط نوشتاری.......................... 139 هجابندی مایاها.............................. 141 یک توتانخامون مایایی........................ 143 تولد و مرگ پاکال............................ 144 دیوارنگاری های بونامپاک...................... 146 جام شکلات مایا............................... 147 ................ خط سند...................................... 152 رمزگشایی خط سند............................. 152 علامت اعداد و جهت نگارش...................... 153 زبان تمدن درة سند........................... 153 کرتی.................................... 154 پروتو عیلامی................................. 156 اتروسکان: یونانی اما غیریونانی.............. 157 نوشته های اتروسکانی.......................... 158 رونگورونگو.................................. 159 .................... ........................ معمای الفبا................................. 164 اولین نوشته های الفبایی...................... 165 خطوط پروتوکنعانی............................ 167 الفبا در خط میخی............................ 167 فینیقی ها.................................... 171 آن چه یونانیان می شنیدند..................... 172 یونانیان و الفبا............................ 173 ........ خانوادة الفباها............................. 176 خط عبری و آرامی............................. 179 زبان های سامی................................ 180 خط عربی..................................... 181 خطوط هندی................................... 182 الفبایی که یک پادشاه ابداع کرد.............. 183 روون ها...................................... 184 خواندن روون ها............................... 185 الفبای چروکی................................ 187 راز و رمز الفبا............................. 188 ..................... خواندن استخوان ها............................ 190 شکل‌گیری حروف چینی........................... 191 سبک‌های حروف چینی............................ 191 لغت نامه های چینی............................. 194 هجابندی سوتهیل.............................. 195 زبان چینی................................... 197 آهنگ ها...................................... 198 خطاطی چینی.................................. 199 پیشه و هنر نگارش حروف....................... 200 پین یین: نگارش چینی با حروف لاتین............ 202 حروف ساده شده............................... 203 ................... پیچیده ترین نوشتار در جهان................... 211 روماجی: لاتین کردن خط ژاپنی.................. 213 کانجی، کانا و روماجی........................ 214 آیندة نوشتار در ژاپن........................ 215 کامپیوتری کردن کانجی........................ 216 .. آرمان شهر لوگوگرافیکی....................... 218 تکامل نوشتار................................ 221 میراث هیروگلیفی............................. 223 ضمیمه: نوشتار در هزارة جدید................. 225 ‌نوشتار یکی از بزرگ ترین اختراعات تاریخ بشر است و شاید مهم ترین آن ها باشد. زیرا در اولین گام ثبت تاریخ را امکان‌پذیر ساخته است. با این حال مهارتی است که بیشتر انسان ها فرآیند یادگیری آن را نادیده می‌گیرند. اگر چه‌ در مدرسه، نوشتن را بر اساس الفبا و یا در کشور چین و ژاپن، با حروف و علائم چینی می‌آموزیم. اما به ندرت به آن فرایند ذهنی و فیزیکی فکر می کنیم که افکارمان را به صورت نمادهایی روی کاغذ یا صفحة مانیتور و یا بایت های داده در سی دی تبدیل می کند. و تعداد اندکی از ما به نحوة یادگیری نوشتن می‌اندیشیم. یک صفحه متن به یک زبان خارجی که برای ما کاملاً نامفهوم است، ماهیت این فرآیند را یادآور می‌شود. یک نوشتة منسوخ مانند هیروگلیف های مصری یا خط میخی خاورمیانة باستان برای ما چیزی چون اشکال بی‌معنی است. کاتبان باستان در 4000 یا 5000 سال قبل، به چه طریق نوشتن را اختراع کردند؟ چطور نمادها را جایگزین سخن یا افکار خود نمودند؟ ما چگونه این نمادها را پس از قرن ها سکوت رمزگشایی کرده یا سعی داریم معنی آن ها را دریابیم؟ آیا سیستم‌های نوشتار کنونی با نوشته های باستانی کاملاً تفاوت دارند؟ درمورد نوشته های چینی و ژاپنی چطور؟ آیا آن ها نیز مانند هیروگلیف های مصری هستند؟ آیا هیروگلیف بر الفبا مزیت دارد؟ کاتبان اولیه چه کسانی بودند و چگونه اطلاعات، عقاید و احساسات را ثبت می کردند؟ این کتاب با بررسی بسیاری از فرهنگ ها و زبان ها در اعصار مختلف تاریخ بشر سعی دارد به این سوالات پاسخ دهد و با استفاده از ایده ها و اطلاعاتی از علوم مختلف همچون مردمشناسی، باستانشناسی، تاریخ هنر، اقتصاد، زبان‌شناسی، ریاضیات، تاریخ سیاسی و اجتماعی، روان‌شناسی و الهیات، ادبیات و نوشته های قرون وسطی و رنسانس، خطاطی و فن چاپ به رمز گشایی این فرایند بپردازد. اگرچه در این کتاب به موضوعات بسیار گسترده و متنوعی اشاره شده است اما به دنبال ارایه تصویری تاریخی از نوشتار و یا به دنبال بررسی سیر پیشرفت نوشتار از دوران باستان تا عصر حاضر نیست و به تمامی متون تاریخی برجسته اشاره نکرده است. بلکه تحلیلی از نوشته های به کار رفته در تمدن های بزرگ دنیای باستان و نوشته های امروزی و علی‌الخصوص کشف اصول و قوانین برجسته ای است که در همه آنها بصورت مشترک عمل می کند. زیرا نوشته‌های باستانی، تنها شامل قوانینی منسوخ یا آثاری کمیاب و نوشته‌های مرموز نیستند. بلکه نشان دهنده نحوه انتقال احساسات و گویش به شکل خط هستند، چرا که اساساً روش شروع نوشتن در هزارة سوم قبل از میلاد، با روش نگارش مصریان و یا نحوه نگارش در عصر حاضر تفاوت چندانی باهم ندارد و این کتاب در صدد بیان این ایدة ساده و بنیادین است. سقراط در داستانی توجه ما را به یک الهة مصری به نام توت جلب می کند که خالق نوشتار بوده و پادشاه نیز به دنبال تحسین این اختراع روشنگرانه است. پادشاه به توت گفت: «تو که خالق حروف هستی، به آن ها قدرتی مغایر با آن چه که واقعاً دارند، اعطا کرده ای. اکسیری برای یادآوری خلق کرده ای و ظاهر خرد را به مردم ارزانی داشته ای. چون مردم از این طریق مطالب زیادی خوانده و بنابراین چیزهای زیادی خواهند آموخت. حال آن که بیشتر آنان در جهالتند.» اهمیت این سخنان در قرن بیست و یکم که جهان از اطلاعات نوشتاری سیراب شده و فناوری اطلاعات با سرعت، قدرت و سهولت بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیش از پیش آشکار می‌شود. و نقش نگارش را در پیشرفت‌های بشر نمایان می کند. رهبران سیاسی همواره از نوشتار برای پیشبرد اهداف خود بهره جسته اند. حدود 4000 سال پیش، متنی کاملاً متفاوت روی یک لوح سنگی سیاه رنگ به نام قانون حمورابی در بابل نوشته شد که پیامی مشابه با شعارهای انتخاباتی دهة نود دارد. حمورابی خود را پادشاه قادر بابل و پادشاه کل کشور آمور، سومر و آکد و پادشاه یک چهارم جهان می نامد و قول می دهد اگر این قوانین رعایت گردند، تمام مردم از آن سود خواهند برد. اچ جی ولز در کتاب تاریخچة جهان می نویسد: «توافقات، قوانین و فرمان ها را ثبت کنید. چرا که رشد کشورهایی بزرگ تر از دولت شهرهای قدیمی را امکان‌پذیر می سازد... فرمان کشیش یا پادشاه و مهر وی می‌تواند فراتر از صدای وی و حتی پس از مرگ او نیز دوام داشته باشد.» اما مایـة تاسـف است که متون تاریخی به جا مانده که با خـط میخی بـابلی و آشـوری، هیروگلیف‌های مصری و علائم مایاها در امریکای مرکزی بر روی دیوار قصرها و معابد حکاکی شده اند، همچون پوسترهایی تبلیغاتی و سیاسی به کار می رفتند. هدف آن ها یادآوری این بود که رئیس کیست و چه پیروزی های عظیمی دارد و مقام وی تا چه حد مستحکم است. در کارناک در کشور مصر، روی دیوار خارجی معبدی، تصاویری از نبرد رامسس دوم در مقابل هیتیت ها در حدود 1285 پیش از میلاد در کادش ثبت شده است. هیروگلیف ها حاکی از صلح نامه ای بین فرعون و پادشاه هیتیت و جشن پیروزی مصریان است. اما نسخة دیگری از این عهدنامه در بغازکوی، پایتخت هیتیت یافت شده که پایان جنگ را به نفع آن ها نشان می‌دهد! نیاز به جاودانگی، اولین و مهم ترین دلیل برای کاتبان بوده است. برای مثال هزاران نوشته از اتروسکان ها یافت شده که مربوط به کتیبه های تدفینی است. می توانیم نام، تاریخ و مکان فوت را بخوانیم زیرا مطابق با حروف الفبای یونانی نوشته شده اند. اما دانش ما نسبت به زبان مردمی که حروف یونانی را قرض گرفته و به رومیان انتقال داده اند که بعدها به سراسر اروپا گسترش یافت، بسیار مبهم است. رمزگشایی زبان اتروسکانی حکم یادگیری زبان انگلیسی را فقط از طریق خواندن سنگ قبرها دارد. هدف دیگر نوشتار، پیش‌بینی آینده بود. تمام دانشمندان باستان دغدغة رویدادهای آینده را داشتند و نوشتار به آن ها اجازه می داد نگرانی‌های خود را تدوین کنند. در آثار به جا مانده از قوم مایا این گونه نوشته ها به شکل کتاب هایی از پوست درخت با تزئیناتی از رنگ و جلدی از پوست جگوار دیده می‌شوند.   اولیة حروف چینی هستند. نوشتار برای حسابداری. در اواخر قرن هشتم پ.م.، دو جنگجوی آشوری پس از پایان نبرد با دشمن، درحال صحبت با یکدیگر هستند و دو کاتب، تعداد کشته ها را ثبت می‌نمایند. و یک کاتب دیگر با استفاده از یک قلم مو روی پاپیروس، به زبان آرامی که نوشتاری الفبایی است، و همکار ریش دارش با خط میخی سنتی روی لوح سفالی یا مومی می‌نویسند. اما بیشتر نوشته ها در دنیای باستان کاربردی بودند و برای مثال به عنوان کارت شناسایی یا سند مالکیت و یا در امور بازرگانی، حکومتی باستانی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. کارتوشی (خط بیضی شکل دور حروف هیروگلیف) که نام توتانخامون را دربردارد، روی تمام اشیاء از بزرگ‌ترین تخت ها تا کوچک ترین جعبه های مقبرة وی دیده می شود. هر یک از حاکمان دنیای باستان، برای نشان گذاری لوح های سفالی یا دیگر مکتوبات به یک مهر شخصی نیاز داشت. مردان صاحب منصب و تجار نیز چنین مهرهایی در اختیار داشتند. (امروزه در ژاپن، مهر بیش از امضا در اسناد دولتی و تجاری کاربرد دارد). چنین برچسب هایی در بین‌النهرین، چین و امریکای مرکزی یافت شده است. مهرهای سنگی تمدن درة سند متعلق به 2000 سال پ. م.، بسیار جالب توجه هستند، نه تنها به این خاطر که به شکل نفیسی حکاکی شده اند- یکی از نگاره های معروف، یک اسب شاخدار مرموز است- بلکه به این دلیل که نمادهای مکتوب روی آن ها هنور رمزگشایی نشده اند. مکتوبات درة سند، برخلاف نوشتار در امور حسابداری، بسیار رایج تر از مهر و برچسب بود. قدیمی ترین نوشته های لوح های سفالی سومری در بین‌النهرین، شامل فهرستی از مواد خام و محصولاتی نظیر جو و فهرست کارگران و وظایفشان، زمین ها و مالکین، درآمد و خرج معابد و غیره هستند که همگی محاسباتی در خصوص میزان تولید، تاریخ نقل و انتقال، وسعت مناطق و بدهیهاست. قدیمی ترین نوشته های رمزگشایی شدة اروپایی و لوح‌های حاوی نوشته های خطی یونان و کرت نیز این چنین بودند. نوشتة لوحی که در سال 1953 رمزگشائی شد، صرفاً محتویات دیگ های سه پایه را (که پایه های یکی از آن ها سوخته بود)، جامهایی در اندازه های مختلف و تعدادی دستگیره را ثبت کرده بود.  به القزوینی در سال 1280، فرشتگان  اعمال خوب و بد انسان را ثبت می‌نمایند.  نوشته های عربی در دین اسلام بسیار محترم  هستند زیرا قران که کلام خدا و مقدس  است، به این زبان نوشته شده است. است؛ همچنین تصویر یک خر و یک چنگ (ابزار موسیقی) در زبان فارسی به معنای کلمة خرچنگ است. با این وجود و با فقدان شواهدی معتبر جهت اثبات این نظریه، حتی در مورد تمدن های جدیدتر در بین‌النهرین و مصر، اکثر دانشمندان بر این باورند که در بیشتر تمدن های دنیای باستان، نوشتار به طور مستقل شکل گرفته است. افراد خوش بین ترجیح می دهند بر هوش و قوة اختراع جوامع انسانی تاکید کنند. افراد بدبینی که دیدگاه محافظه کارانه تری نسبت به تاریخ دارند، معتقدند انسان ها به نسخه برداری وفادارانه از چیزهایی که از قبل وجود دارند، گرایش داشته و نوآوری های خود را به موارد بسیار ضروری محدود می کنند. نظریه دوم، برای توضیح این فرایند، به این استناد قرار می کنند که چطور مصریان، الفبا را از فینیقی ها وام گرفته و حروف صداداری را که در الفبای فینیقی وجود نداشت، به آن افزودند. تردیدی دربارة برخی وام‌گیری ها نظیر قرض گرفتن نوشتار اتروسکانی توسط رومیان، وام‌گیری حروف چینی در ژاپن، و در دوران معاصر، جایگزینی حروف لاتین به جای حروف عربی در ترکیه و به دستور کمال آتاترک وجود ندارد. بی‌تردید تغییراتی در نوشتار قرض گرفته شده روی می دهد زیرا زبان جدید صداهایی دارد که زبان مبدا فاقد آن است، مانند ادغام حروف صدا و نقاط روی حرف در کلمة . زمانی که دو زبان به هم شباهت دارند، پذیرش این نظریه کار آسانی است اما اگر دو زبان تفاوت بسیاری با هم داشته باشند، مانند زبان ژاپنی و چینی، به سختی می‌توان آن را درک کرد. خط ژاپنی برای رفع این تفاوت ها، از دو مجموعة کاملاً متفاوت از نمادها تشکیل شده است یعنی حروف چینی (هزاران حرف) و علائم هجایی ژاپنی (حدود 50 نشانه) که نماد صداهای اصلی گفتار ژاپنی هستند. بنابراین یک جملة ژاپنی، حروف چینی و علائم هجایی ژاپنی را در کنار هم داراست و پیچیده ترین سیستم نوشتار در جهان به حساب می آید. +,&,$,2 هستند. در مقابل، ژاپنی ها قادر به شناسایی و نوشتن 2000 نماد هستند و اگر تحصیلات بالاتری داشته باشند، می توانند 5000 نماد یا بیشتر را بخوانند و بنویسند. این دو حالت مختلف در امریکا و اروپا در یک سو و ژاپن در سوی دیگر دو قطب متضاد را نشان می‌دهند. اما در واقع، بیش از آن چه به نظر می رسد به هم شباهت دارند. تمام متونی که نوشتار کامل هستند. یعنی به گفتة جان دوفرانسیس، دانشجوی برتر امریکایی زبان چینی «سیستمی از نمادهای گرافیکی که توانایی انتقال هر تفکر و احساسی را دارد» بر اساس اصلی بنیادین کار می‌کنند که مغایر با تفکرات عمدة مردم و برخی دانشمندان است. زبان چینی و ژاپنی از نمادهایی برای نشان دادن صداها یعنی علائم آوایی، استفاده می کند؛ زبان نوشتار در مقابل زبان گفتار (از دوفرانسیس و آنگر). نظام های نوشتار در زنجیره ای نظری بین لوگوگرافی صرف و آوانگاری صرف که در آن نوشتار فنلاندی کارامدترین و چینی ناکارامدترین نوشتارها به لحاظ آوانگاری هستند. میلیون ها نفر از غربی ها هم هستند که در خواندن و نوشتن دچار ضعف‌ اند. گفته می‌شود میزان باسوادی در ژاپن بالاتر از غرب است. بنابراین پیچیدگی نوشته های ژاپنی باعث افزایش بیسوادی و یا مانع تبدیل شدن این کشور به یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان نشده است؛ و همچنین باعث نشده که به خاطر سختی استفاده از حروف و علائم‌چینی، نحوه نوشتار خود را عوض کرده و به حروف لاتین روی بیاورند. 8000 پ.م. به بعد 3300 پ.م. 3100 پ.م. 3000 - 3100 پ.م. کرتی 1750 - 1792 پ.م. 1450 پ.م. کرتی 1352 - 1361 پ.م. 1200  پ.م. 1000 پ.م. 730 پ.م. کرتی را شناسایی کرد. 650 پ.م. 600 پ.م. 486-521 پ.م. 400 پ.م. به دست ونتریس 232-270 پ.م. ) صادر کرد 221 پ.م.   هیروگلیف های مدرن تنها کافی است نگاهی به هیروگلیف های اطراف خود در بزرگ راه ها، فرودگاه‌ها، روی نقشه‌ها، پیش‌بینی آب و هوا، برچسب لباس ها، صفحة کامپیوتر و صفحه کلید کالاهای الکترونیکی بیاندازیم. به عنوان مثال، برای «انتقال مکان‌نما به چپ» از ï استفاده می‌شود. هیروگلیف ها به ما می‌گویند که نباید در کجا سبقت بگیریم، نزدیک ترین باجة تلفن کجاست، کدام جاده به شاهراه می رسد، آیا احتمال بارش باران وجود دارد یا خیر، چطور باید لباسی را بشوییم و چطور باید نواری را دوباره برگردانیم. برخی افراد به پیروی از لایبنیتز، فیلسوف و ریاضی دان قرن هفدهم، تصور می کنند که می‌توانند یک زبان نوشتار کاملاً جدید را برای ارتباط جهانی ابداع نمایند. این زبان از هر زبان دیگری مستقل بوده و تنها بر مفاهیم اصلی ارتباطات علمی، سیاسی و فلسفی تکیه دارد. اگر موسیقی و ریاضی به چنین هدفی دست یافته اند پس چرا نتوان چنین زبانی را ابداع کرد؟ این کتاب نشان می دهد که چرا این رویا هرگز محقق نخواهد شد. خواندن و نوشتن بسیار به گفتار وابسته اند. برخلاف ادعای بسیاری از دانشمندان چینی و غربی، حروف چینی مستقیماً و بدون دخالت آوا با ذهن سخن نمی گویند. هیروگلیف های مصری نیز علیرغم زیبایی نمادهایشان و این واقعیت که می‌توانیم مردم، حیوانات، اشیاء و جهان طبیعی را از آن ها تشخیص دهیم، بدون دخالت آوا عمل نمی کنند. ارسطو واحد بنیادین زبان «نوشتار و گفتار» را گراما نامید. فردیناندو سوسور، بنیانگذار زبان‌شناسی مدرن، زبان را با یک ورق کاغذ مقایسه کرده است. «تفکر، یک روی کاغذ و آوا روی دیگر آن است. امکان ندارد که بتوان کاغذی را با قیچی به دو نیم کرد و این دو سو را از هم جدا ساخت. به همین شکل، نمی توان آوا را از تفکر یا تفکر را از آوا جدا کرد.» ما به تازگی فرایند ذهنی صحبت کردن را درک کرده ایم اما همچنان دانستههایمان در خصوص فرآیند خواندن و نوشتن اندک است. اما حداقل در این باره اطمینان داریم که نوشتار را نمی‌توان از گفتار جدا کرد؛ کلمات و حروف تشکیل دهندة یک واژه، هم دارای آوا و هم علامت هستند.   گلدان سرامیک از یالوش گواتمالا، که یک صحنة اسطوره­ای را نشان می­دهد. امروزه می­توانیم گلیف­های بسیاری را روی یک گلدان سرامیک نفیسی که صحنه­های اسطوره­ای از قوم باستانی مایا را به تصویر کشیده و یا هیروگلیف­هایی که با آبنوس و عاج روی جعبة توتانخامون نوشته شده است را مشاهده کنیم. هر چند عجیب به نظر می­رسد اما می­دانیم هر دوی این آثار، نمونه‌هایی از نوشتار باستانی هستند که اصول بنیادیشان به الفبا شباهت دارد. برای درک این موضوع، باید دریابیم که متون کنونی ما چطور صدا و معنا را می­رسانند. ما امروزه، برخلاف هیروگلیف­های مصری، نمادهای روی لوح­های سفالی سومری یا نشانه­های مبهم نقاشی­های غاری عصر یخبندان در اروپا، از نمادهای تصویری استفاده نمی­کنیم. تصاویر چه نقشی را در تکامل نوشتار ایفا می­کنند؟ آیا قدیمی­ترین نمادهای شناخته شده را می­توان نوشتار قلمداد کرد؟ چطور می­توان نوشتار را تعریف نمود؟
> گزارش کار حرکت پرتابی فیزیک 1
فوتبال برتر ليگ ايران
زیبا شیرازی آرزوهای گمشده
دانلود بازی اندروید بدون دیتا کم حجم
not book hp mercado livre
سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی بجنورد
donald trump wiki assets
شرکت ذوب آهن پاسارگاد کوار
اپل استور زرگری شیراز
pokemon go tracker online
سریال عاشقانه ها قسمت 5
بازیگران مرد پورنو گرافی
مقاله نویسی علمی پژوهشی
فال تاروت کبیر 10 کارتی
کارت بازرگاني
powerball winner florida melbourne
رمان گناهکار قسمت دوم
لیست قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی 93
driving license check online delhi
دانشكده مهندسي معدن دانشگاه تهران
diyarbakır sur olayları 2016
کارت تولد مبارک
سایپا اقساطی ساینا
drivers amd athlon tm xp 2400+
تزیین کیک مرغ مامی سایت
فال حافظ شیرازی با معنی و تفسیر و تعبیر فارسی کامل
بازار ارز ایران
تلویزیون دیدگاه کورش عرفانی
hurricane matthew savannah ga date